Werkwijze

Bij RIOzorg kun je terecht voor behandeling van autisme, ADHD, angst, dwang, gedragsproblemen, tics, trauma en somberheid. Hier is informatie te vinden over onze werkwijze en het aanmeldproces.

 

Het aanbod van de behandelingen bij RIOzorg bestaat uit:

  • Basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ), dit is onderzoek en behandeling van lichte, niet complexe klachten.
  • Specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ), dit is onderzoek en behandeling gericht op ingewikkelde problemen.

Hoe onderzoek en behandeling verlopen in de BGGZ en de SGGZ is te zien in ons stroomschema.

 

Talenten benutten en overige onderzoeken

RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak van het gedrag van een kind of jongere, maar kijkt ook naar de talenten zij kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Hun omgeving, zoals bijvoorbeeld gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub, speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten.

Voorbeelden van overige onderzoeken die inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind zijn: intelligentieonderzoek, schoolobservatie, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Deze onderzoeken vallen onder ons aanbod van Traject op maat.

 

RIOzorg behandelt niet bij alle ontwikkelingsproblemen

Voor een aantal ontwikkelingsproblemen kan een kind of jongere niet terecht bij RIOzorg, bekijk hier welke dat zijn.

 

Nooit alleen medicatie

RIOzorg zoekt naar oplossingen waarbij ouders/verzorgers en kind of jongere verantwoordelijk blijven. Zo voorkomen we dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het zorgtraject onnodig lang duurt. Dus medicatie wordt, indien nodig, alleen ingezet als hulpmiddel maar nooit als een op zichzelf staande therapie. Medicatie wordt dus altijd in combinatie met psycho-educatie en vaak ook met ouder-/verzorgerbegeleiding gegeven. Overdracht van medicatie-onderhoud naar de huisarts vindt pas plaats als de situatie is gestabiliseerd. Onze ervaren artsen begeleiden kinderen met medicatie gemiddeld zo’n 10 tot 18 maanden. De schriftelijke overdracht is altijd voorzien van een plan voor de toekomst dat met ouders/verzorgers en kind of jongere is besproken.

 

Uitwisseling van gegevens

Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met externe hulpverleners. Vooraf worden jij en/of jouw ouder(s)/verzorger(s) daar altijd over geïnformeerd. Als uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners niet gewenst is kan er vooraf bezwaar tegen gemaakt worden.

 

De school

Een groot deel van de dag zit een kind of jongere op school. Soms is het zo dat op school problemen worden gezien, terwijl thuis alles op rolletjes lijkt te lopen. Of u weet zich als ouder/verzorger geen raad met het gedrag van uw kind, terwijl de leerkracht aangeeft zich geen zorgen te maken. RIOzorg werkt in het belang van het kind of de jongere graag samen met hun school. Dat betekent dat wij jou of u als ouder/verzorger toestemming vragen voor het uitwisselen van informatie met de school. Het kan voorkomen dat één van onze behandelaren in de klas van het kind of de jongere meekijken, dit altijd na overleg met iedere betrokkene. Tevens streven we ernaar om de leerkracht, na het onderzoekstraject, handelingsgerichte adviezen te geven.

Schooladviesgesprekken worden op de school van de cliënt gevoerd. De behandelaar maakt een afspraak met de ouders, cliënt en de school. Mocht er een schoolobservatie gewenst zijn dan kunnen wij die ook ter plaatse aanbieden. De schoolobservatie is afhankelijk van de hulpvraag en doen wij niet standaard.

 

Behandellocaties van RIOzorg

Wij bieden op meer dan 30 behandellocaties. We zijn actief op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe behandellocaties, zodat wij de gevraagde zorg dichtbij onze cliënten kunnen leveren en de wachttijden voor cliënten korter worden.

 

Het aanmeldproces

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, is een aantal stappen nodig in het aanmeldproces. Voordat er een intakegesprek plaatsvindt hebben er al een aantal stappen plaats gevonden.

 

Stappenplan van aanmelding tot het inplannen van het intakegesprek

Van aanmelding tot het inplannen van een intakegesprek volgt RIOzorg een aantal stappen:

  • Via het online aanmeldformulier meld jij of jouw ouder/verzorger jou aan. Bij deze aanmelding worden ook twee formulieren meegestuurd naar RIOzorg: de verwijsbrief/beschikking en het toestemmingsformulier.
  • Een regiebehandelaar van RIOzorg heeft na ontvangst van de aanmelding een telefonisch gesprek (+/- 15 minuten) met de ouder/verzorger of de jongere vanaf 16 jaar. In dit gesprek wordt bepaald of RIOzorg de zorg kan bieden die nodig is. Als dit wel het geval is vervolgen we de stappen. Wanneer dit niet het geval kan RIOzorg ook doorverwijzen.
  • Ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en jongere (vanaf 11 jaar) ontvangen van RIOzorg vragenlijsten om in te vullen. Deze gaan over de ontwikkeling van het kind of de jongere.
  • De school van het kind of de jongere levert informatie aan. Dit zijn de uitslag van een SDQ-vragenlijst, CITO/schoolrapport, handelingsplan en de schoolvragenlijst over de ontwikkeling van het kind of de jongere.
  • De regiebehandelaar ontvangt alle stukken en beoordeelt het gevormde dossier van de cliënt.

Met de verkregen informatie uit deze stappen vormen we een beeld van de klachten en problemen die er spelen. We kunnen hierna inschatten welke zorgvorm vanaf de intake waarschijnlijk nodig is: BGGZ of SGGZ.

 

Intakeplanning

Na de beeldvorming van het gevormde dossier plant RIOzorg een intake in op een behandellocatie in de buurt. Het inplannen van de intake is afhankelijk van de datum waarop het dossier compleet is. Dit is voorafgaand aan de dossierbeoordeling door de regiebehandelaar. Hoe eerder alle informatie compleet is, des te sneller is een kind/jongere aan de beurt is. RIOzorg streeft naar een intakegesprek binnen vier weken na ontvangst van de vragenlijsten. Wanneer deze periode langer is, is er sprake van een wachtlijst.

 

Coronavirus | Aangepaste werkwijze

Er gelden in het gehele land aangescherpte coronamaatregelen welke vanaf 19 december 2021 van kracht zijn gegaan. Belangrijk: alle behandelingen gaan door met een aangepaste werkwijze. Voor de bezoekers en medewerkers van RIOzorg gelden de landelijk opgestelde basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar. Hoest en nies in je elleboog en we begroeten je graag met een glimlach in plaats van een handdruk. Wij zullen in elke behandelkamer zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht. Wij vragen geen toegangsbewijs, maar stellen wel een mondkapjesplicht in openbare ruimtes zoals de wandelgangen en wachtruimtes. Het kan zijn dat er op specifieke locaties een aanvullende mondkapjesplicht geldt (zoals op scholen, waar wij ook behandelen). Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD en informeer RIOzorg zo snel mogelijk dat jouw afspraak niet kan doorgaan (middels het telefoonnummer: 026 820 02 08). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.