Gescheiden ouders

Instemmen aanmelding en behandeling

Kinderen komen niet voor niets bij RIOzorg. Als uw kind bij ons in behandeling komt, heeft hij of zij alle steun van u als ouders nodig. Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners voor RIOzorg om ervoor te zorgen dat de behandeling slaagt. Beide ouders hebben invloed op de ontwikkeling van hun kind. Het is daarom nodig dat beide ouders (met beiden ouderlijk gezag) instemmen met de aanmelding en hulp en het liefst ook worden betrokken bij de behandeling.

Wij kunnen een aanmelding niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als een ouder zich ernstige zorgen maakt, kan een advocaat worden ingeschakeld om via de rechter toestemming voor de behandeling te krijgen. Het gezag van de ex-partner wordt hiermee niet aangetast.

Soms kan op de toestemming ook niet worden gewacht omdat een ouder niet snel kan worden opgespoord of omdat er spoedeisende hulp nodig is. Er kunnen ook zwaarwegende redenen zijn om de andere ouder niet bij de behandeling te betrekken. Dan kan de psycholoog besluiten een uitzondering te maken.

Kennismaking RIOzorg

RIOzorg wil gescheiden ouders met ouderlijk gezag tegelijkertijd spreken tijdens het kennismakingsgesprek. Dit is niet voor alle gescheiden ouders even makkelijk, maar dit is in het belang van de behandeling van het kind. Kinderen hebben namelijk meer baat bij de behandeling als beide ouders op één lijn zitten en achter de behandeling staan. In het eerste gesprek maakt de behandelaar in goed overleg met beide ouders afspraken over hoe zij betrokken worden bij de behandeling.

Wat te doen als ouders niet samen op gesprek willen komen?

De behandeling kan niet starten als ouders niet in staat zijn om samen aanwezig te zijn bij het eerste gesprek. RIOzorg verwijst in dat geval ouders naar een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als bijvoorbeeld uit informatie van de arts of kinderrechter blijkt dat het kind gevaar loopt bij het uitblijven van onmiddellijke behandeling.

Ouderlijk gezag bij scheiding

Bij een scheiding kan de rechter besluiten dat slechts een van beide ouders het ouderlijk gezag krijgt. Ouderlijk gezag is iets anders dan de hoeveelheid tijd die het kind bij een van de ouders doorbrengt. Vaders of moeders die slechts een keer per 14 dagen hun kind(eren) zien, kunnen nog altijd het ouderlijk gezag hebben. De rechter moet met nadruk hebben gezegd dat een ouder is ontheven uit het ouderlijk gezag. Dit gebeurt niet zo vaak.

Meestal is de ouder die wordt ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag niet in staat om goed voor het kind te zorgen. Soms gebeurt dit op verzoek van de andere ouder, maar er moeten zwaarwegende redenen zijn voordat een rechter tot dit besluit komt. Een ouder kan ook zelf verzoeken om uit het ouderlijk gezag ontheven te worden.

Ouderlijk gezag

Wanneer heeft een ex-partner ouderlijk gezag?

· Beide ouders hebben ouderlijk gezag als ouders op het moment van de geboorte van hun kind getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. U bent dus allebei verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Dit bovenste geldt alleen niet als de rechter heeft bepaald dat één van beide ouders het ouderlijk gezag moest worden ontnomen.

· Een moeder krijgt automatisch ouderlijk gezag.

· Een vader krijgt niet automatisch ouderlijk gezag.

Was u niet gehuwd (of geen geregistreerde partners) dan moet de vader eerst het kind erkennen in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is en vervolgens een aanvraag indienen bij het kantongerecht om het ouderlijk gezag te krijgen. Als hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag. Wordt het kind alleen erkend en vraagt de vader niet het ouderlijk gezag aan, dan heeft hij juridisch gezien wel alle rechten en plichten (onderhoud), maar heeft hij geen gezag over het kind.

Adoptie en pleegouders

Ouders van hetzelfde geslacht of stiefouders kunnen het kind adopteren waardoor zij ouderlijk gezag krijgen. Zij kunnen ook pleegouder worden, maar hebben dan geen ouderlijk gezag. Bij lesbische stellen waarvan een van de vrouwen de biologische moeder is, valt ook het ouderlijk gezag haar toe. De partner moet in dat geval het kind adopteren om hetzelfde ouderlijk gezag te krijgen.

Stiefouder

Bij scheidingen komt het vaker voor dat er nieuwe partners in beeld komen. Zij zijn dan de stiefouders van het kind. Een stiefouder mag met u als ouder meekomen naar afspraken bij RIOzorg mits de andere ouder met gezag en de jongere (vanaf 16 jaar) hier toestemming voor geeft. RIOzorg stelt het zelfs zeer op prijs als de stiefouder bij het proces is betrokken, omdat die nu eenmaal een rol speelt in de opvoeding van het kind. Bestaat de wens dat de stiefouderactief bij beslissingen over de behandeling wordt betrokken, dan moeten beide gezagdragende ouders hier toestemming voor geven. De stiefouder is geen beslisser. Bent u het samen niet eens over het plan van aanpak, dan besluit degene met het ouderlijk gezag wat er gaat gebeuren.

Rechten en plichten van ouderlijk gezag

Als u ouderlijk gezag heeft, heeft u zowel het recht als de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen. U bent verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van uw kind. Heeft één ouder de dagelijkse zorg voor het kind dan is deze verplicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken over het kind. Hij of zij moet de ander ook om advies vragen over de beslissingen die worden genomen. Hiervoor kan soms een tussenpersoon worden ingeschakeld. Soms is het informeren van de andere ouder schadelijk voor uw kind. Wilt u niet langer verplicht zijn om de andere ouder te informeren dan kunt u aan de rechter vragen u van deze plicht te ontslaan.

Recht op informatie

U heeft, als gezagdragende ouders, beiden recht op informatie over de hulp aan uw kind. RIOzorg is ook verplicht om die informatie te geven. Er kan een uitzondering worden gemaakt als RIOzorg vindt dat het geven van informatie niet in het belang is van het kind.

Maatregelen coronavirus: onze werkwijze

Ook RIOzorg heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hierbij het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Cliënt bij ons of aanmelden als nieuwe cliënt? Bekijk onze preventieve maatregelen