Ouders

Instemmen met de aanmelding en behandeling van uw kind

Kinderen komen niet voor niets bij RIOzorg. Als uw kind bij ons in behandeling komt, heeft hij of zij alle steun van u als ouders nodig. Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners voor RIOzorg om ervoor te zorgen dat de behandeling slaagt. Beide ouders hebben invloed op de ontwikkeling van hun kind. Het is daarom nodig dat beide ouders (allebei met ouderlijk gezag) instemmen met de aanmelding en hulp. We betrekken ouders dan ook graag bij de behandeling

 

Gescheiden ouders

We kunnen een aanmelding niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als een ouder zich ernstige zorgen maakt, kan een advocaat worden ingeschakeld om via de rechter toestemming voor de behandeling te krijgen. Het gezag van de ex-partner wordt hierdoor niet aangetast.

Soms kan niet op toestemming worden gewacht. Met de redenen dat één van beide ouders niet op korte termijn kan worden getraceerd of omdat spoedeisende hulp nodig is. Daarnaast kunnen ook zwaarwegende redenen een rol spelen om de andere ouder niet bij de behandeling te betrekken. De behandelaar kan hierover besluiten om een uitzondering te maken.

Kennismaking RIOzorg

RIOzorg nodigt gescheiden ouders met ouderlijk gezag tegelijkertijd uit voor een kennismakingsgesprek. Dit is niet voor alle gescheiden ouders eenvoudig. Zo kan het zijn dat een echtscheiding is uitgelopen tot vechtscheiding. Zo’n vechtscheiding – maar ook een scheiding zonder onderlinge strijd – kan veel impact hebben op het kind. Daarom is het belangrijk dat beide ouders het belang van de behandeling van het kind in acht nemen. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling als beide ouders op één lijn zitten en achter de behandeling – en hiermee achter hun kind – staan. In het eerste gesprek maakt de behandelaar in goed overleg met beide ouders afspraken over hoe zij betrokken worden bij de behandeling.

Als beide ouders niet samen op gesprek willen komen, kan er een mediator worden ingeschakeld

De behandeling kan starten als ouders in staat zijn samen aanwezig te zijn bij het eerste gesprek. Als dit niet mogelijk blijkt, adviseert RIOzorg de ouders om een mediator in te schakelen om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als bijvoorbeeld uit informatie van de arts of kinderrechter blijkt dat het kind gevaar loopt bij het uitblijven van onmiddellijke behandeling.

Ouderlijk gezag bij scheiding

Bij een scheiding kan de rechter besluiten dat slechts één van beide ouders het ouderlijk gezag krijgt. Ouderlijk gezag is iets anders dan de hoeveelheid tijd die het kind bij één van de ouders doorbrengt. Vaders of moeders die slechts eens per 14 dagen hun kind(eren) zien, kunnen nog altijd het ouderlijk gezag hebben. De rechter moet nadrukkelijk hebben besloten dat een ouder is ontheven uit het ouderlijk gezag. Dit is niet vaak aan de orde.

Meestal is de ouder die wordt ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag niet in staat om goed voor het kind te zorgen. Soms gebeurt dit op verzoek van de andere ouder, maar er moeten zwaarwegende redenen zijn voor een rechter om tot dit besluit te komen. Een ouder kan ook zelf verzoeken om uit het ouderlijk gezag ontheven te worden.

Ouderlijk gezag

Wanneer heeft een ex-partner ouderlijk gezag?

  • Beide ouders hebben ouderlijk gezag als ouders op het moment van de geboorte van hun kind getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. U bent dus allebei verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Dit geldt alleen niet als de rechter heeft bepaald dat één van beide ouders het ouderlijk gezag moest worden ontnomen.
  • Een moeder krijgt automatisch ouderlijk gezag.
  • Een vader krijgt niet automatisch ouderlijk gezag.

Was u niet gehuwd (of geen geregistreerde partners) dan moet de vader eerst het kind erkennen in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is en vervolgens een aanvraag indienen bij het kantongerecht om het ouderlijk gezag te krijgen. Als hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag. Wordt het kind alleen erkend en vraagt de vader niet het ouderlijk gezag aan, dan heeft hij juridisch gezien wel alle rechten en plichten (onderhoud), maar heeft hij geen gezag over het kind.

 

Voor ouders van hetzelfde geslacht, adoptie ouders en pleegouders

Ouders van hetzelfde geslacht of stiefouders kunnen het kind adopteren waardoor zij ouderlijk gezag krijgen. Zij kunnen ook pleegouder worden, maar hebben dan geen ouderlijk gezag. Bij lesbische koppels waarvan één van de vrouwen de biologische moeder is, krijgt zij het ouderlijk gezag. De partner moet in dit  geval het kind adopteren om hetzelfde ouderlijk gezag te krijgen.

 

Stiefouder

Bij scheidingen komt het vaker voor dat  nieuwe partners in beeld komen. Zij zijn dan de stiefouders van het kind. Een stiefouder mag met u als ouder meekomen naar afspraken bij RIOzorg mits de andere ouder met gezag en de jongere (vanaf 16 jaar) hiervoor toestemming  geeft. RIOzorg stelt het zelfs zeer op prijs als de stiefouder bij het proces is betrokken, omdat deze  nu eenmaal een rol speelt in de opvoeding van het kind. Bestaat de wens dat de stiefouder actief wordt betrokken bij beslissingen over de behandeling , dan moeten beide gezagdragende ouders hiervoor toestemming  geven. De stiefouder is géén  beslisser. Bent u het samen niet eens over het plan van aanpak, dan besluit degene met het ouderlijk gezag wat er gaat gebeuren.

 

Rechten en plichten van ouderlijk gezag

Als u ouderlijk gezag heeft, heeft u zowel het recht als de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen. U bent verantwoordelijk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van uw kind. Heeft één ouder de dagelijkse zorg voor het kind dan is deze verplicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken over het kind. Hij of zij moet de ander ook om advies vragen over de beslissingen die worden genomen. Hiervoor kan een tussenpersoon worden ingeschakeld. Soms is het informeren van de andere ouder schadelijk voor het kind. Wilt u niet langer verplicht zijn om de andere ouder te informeren? U kunt aan de rechter vragen om u van deze plicht te ontslaan.

 

Recht op informatie

U heeft, als gezagdragende ouders, beiden recht op informatie over de hulp aan uw kind. RIOzorg is ook verplicht om die informatie te geven. Er kan een uitzondering worden gemaakt als RIOzorg vindt dat het geven van informatie niet in het belang is van het kind.