Zorgen over medisch beroepsgeheim jeugdzorg

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet verloopt de facturatie van de geboden jeugdzorg via de gemeenten. Er zijn gemeenten die daarbij voor controle van bedragen op de declaratie, persoonlijke en medische gegevens vragen aan zorgverleners. Het medisch beroepsgeheim verplicht zorgverleners echter om juist vertrouwelijk met behandelinformatie om te gaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft er daarom onlangs op gewezen dat het opvragen van medische persoonsgegevens bij zorgverleners door de gemeenten in strijd is met de wet. Het CPB adviseert staatssecretaris Van Rijn met een landelijke regeling te komen waarin wordt vastgelegd welke gegevens op de declaratie moeten worden vermeld.

Bij RIOzorg merken we ook dat gemeenten in een aantal gevallen meer informatie opvragen dan we wenselijk en noodzakelijk achten. Zoals bijvoorbeeld de omschrijving van de klachten van het kind en het behandelplan. Er is op dit moment een werkgroep bezig met het uitwerken van een voorstel om – zolang het een en ander niet wettelijk geregeld is – de gemeenten tegemoet te komen. Zonder dat dit ten koste gaat van het medisch beroepsgeheim en de privacy van onze cliënten.