Verslaglegging tijdens het behandeltraject

In principe is het zo dat alle verslaglegging die RIOzorg maakt in eerste instantie bestemd is voor ouders en/of de huisarts. De ouders hebben hierbij de verantwoordelijkheid en initiatief dit met de leerkracht en school te delen. De beroepscode van psychologen en pedagogen schrijft voor dat informatie over een cliënt niet naar derden mag worden gestuurd zonder (schriftelijke) toestemming van ouders. Het delen van de verslaglegging vanuit RIOzorg van het onderzoek van het kind verloopt dan ook altijd via ouders.

Drietal verslagen

Bij RIOzorg is er in principe een drietal verslagen die aan het einde van een diagnostiek-traject mogelijk zijn:

1. Onderzoeksverslag

Als er onderzoek wordt gedaan maakt RIOzorg een verslag over de resultaten en observaties tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. In het verslag zijn ook conclusies en adviezen te vinden over wat enkel op basis van het onderzoek kan worden gezegd. De conclusies en adviezen worden aangescherpt en op haalbaarheid voor de leerkracht/school getoetst in het schoolgesprek met ouders en school. Een onderzoeksverslag is geen diagnostisch rapport over het totaalbeeld. Een onderzoek kan een diagnose ondersteunen, de diagnose komt pas tot stand door alle onderdelen van het diagnostisch proces bij elkaar te nemen. Denk aan een ingevulde vragenlijsten door school en ouders, gesprekken met kind, ouders en school, onderzoek, observaties en multidisciplinair overleg. 

2. Behandelvoorstel en -plan

In het behandelvoorstel wordt alle informatie uit het diagnostisch proces samengevat. Dit zijn onder andere ingevulde vragenlijsten door ouders en school, gesprekken met kind, ouders en school, resultaten onderzoek, observaties en multidisciplinair overleg. De diagnosestelling, DSM-classificatie en het advies worden in het voorstel beschreven. Hierin zijn ook behandeldoelen beschreven en hoeveel afspraken het kind/de ouders hebben bij RIOzorg. Als ouders akkoord gaan met het behandelvoorstel moeten beide ouders met gezag en jongeren vanaf 12 jaar tekenen en wordt er een behandelplan met behandelafspraken gemaakt. Ouders krijgen zowel het behandelvoorstel als ook het uiteindelijke behandelplan op schrift. 

3. Huisartsenbrief

Daarna vindt er verslaglegging naar de huisarts. In de huisartsenbrief worden de beschrijvende diagnose en de DSM-classificatie opgenomen en de behandelafspraken beschreven. De huisartsenbrief wordt wel direct naar de huisarts gestuurd, omdat deze heeft verwezen. Hier geven ouders wel toestemming voor en ouders krijgen hiervan ook een kopie.

 

De behandelfase

In de behandelfase kan een behandelplan worden aangepast. Dit wordt ook weer vastgelegd in nieuwe behandelafspraken en een nieuw behandelplan die door beide ouders beide ouders met gezag en jongeren vanaf 12 jaar worden getekend. Daarna vindt rapportage na de huisarts middels een tussentijdse huisartsenbrief plaats.

 

Afsluiten behandeltraject

Als het behandeltraject wordt afgesloten en/of een cliënt wordt doorverwezen komt er een afsluitende huisartsenbrief met daarin beschreven het behandeleffect en de adviezen. Hiervan ontvangen ouders ook weer een kopie.