Verslaglegging

In principe is het zo dat alle verslaglegging die RIOzorg maakt in eerste instantie bestemd is voor ouders en/of de huisarts en dat de ouders de verantwoordelijkheid hebben en initiatief nemen om dit met de leerkracht en school te delen. De beroepscode van psychologen en pedagogen schrijft voor dat informatie over een cliënt niet naar derden mag worden gestuurd zonder (schriftelijke) toestemming van ouders. Het delen van de verslaglegging vanuit RIOzorg van het onderzoek van het kind verloopt dan ook altijd via ouders.

Bij RIOzorg is er in principe een drietal verslagen die aan het einde van een diagnostiektraject mogelijk zijn:

  • Als er onderzoek wordt gedaan (meestal intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek) maakt RIOzorg een verslag over de resultaten en observaties tijdens het onderzoek. Hierin zijn ook conclusies en adviezen te vinden over wat enkel op basis van het onderzoek kan worden gezegd. De conclusies en adviezen worden aangescherpt en op haalbaarheid voor de leerkracht/school getoetst in het schoolgesprek met ouders en school. Een onderzoeksverslag is geen diagnostisch rapport over het totaalbeeld. Hierin wordt dus ook geen diagnose beschreven. Een onderzoek kan een diagnose ondersteunen, maar een diagnose komt tot stand door alle onderdelen van het diagnostisch proces bij elkaar te nemen (ingevulde vragenlijsten door school en ouders, gesprekken met kind, ouders en school, evt. onderzoek, observaties, multidisciplinair overleg). De diagnosestelling en het hieruit voortvloeiende advies worden beschreven in het integratieve beeld in het behandelvoorstel/behandelplan.
  • In het behandelvoorstel wordt alle informatie uit het diagnostisch proces (ingevulde vragenlijsten door ouders en school, gesprekken met kind, ouders en school, resultaten onderzoek, observaties en multidisciplinair overleg) samengevat en de diagnosestelling en de DSM-classificatie beschreven. Hierin zijn ook behandeldoelen beschreven en hoeveel afspraken het kind/de ouders hebben bij RIOzorg. Als ouders akkoord gaan met het behandelvoorstel moeten beide ouders met gezag en jongeren vanaf 12 jaar tekenen en wordt er een behandelplan met behandelafspraken gemaakt. Ouders krijgen zowel het behandelvoorstel als ook het uiteindelijke behandelplan op schrift.
  • Daarna vindt er verslaglegging naar de huisarts plaats in een huisartsenbrief. In de huisartsenbrief worden de beschrijvende diagnose en de DSM-classificatie opgenomen en de behandelafspraken beschreven. De huisartsenbrief wordt wel direct naar de huisarts gestuurd, omdat deze heeft verwezen. Hier geven ouders wel toestemming voor en ouders krijgen hiervan ook een kopie.

In de behandelfase kan een behandelplan worden aangepast. Dit wordt ook weer vastgelegd in nieuwe behandelafspraken en een nieuw behandelplan die door beide ouders beide ouders met gezag en jongeren vanaf 12 jaar worden getekend. Daarna vindt rapportage na de huisarts middels een tussentijdse huisartsenbrief plaats.

Als het behandeltraject wordt afgesloten en/of een cliënt wordt doorverwezen komt er een afsluitende huisartsenbrief met daarin beschreven het behandeleffect en de adviezen. Hiervan ontvangen ouders ook weer een kopie.